Author: admin | Date: 26/08/2014 | Comments Off

10443047_835392493139288_1810984739480002267_o

กิจกรรมนักศึกษา

เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษาคอยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานั้นทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย แต่บางครั้งก็มิได้หมายความว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ตนเองเสมอไป เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลา ไม่รู้จักหน้าที่หลักของความเป็นนักศึกษา ดังนั้นเมื่อต้องเข้ามาทำกิจกรรมเราจึงต้องทำความเข้าใจกับตนเองว่า ในฐานะนักศึกษาแล้ว การเรียนต้องถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด และกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ นักศึกษาควรหาช่องทางและโอกาสทำกิจกรรมที่สนใจและถนัด มีสาระและคุณค่าซึ่งหาไม่ได้จากการเรียน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมเราจะมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวของเราเองมากขึ้น แต่ในโลกของการทำงานเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับตนเองให้เข้ากันได้กับบุคคลที่หลากประเภท เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย จะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะสามารถทำงานกับใครๆได้หรือไม่ ซึ่งการทำกิจกรรมจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจในความหมายของความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

1.  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.  จัดสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3.  ส่งเสริมระบบสารสนเทศ การบันทึกหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4.  มีการติดตาม ประเมินผลด้านกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5.  สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัย
6.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย
7.  สนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เพื่อนำมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม

Author: admin | Date: 31/07/2014 | Comments Off

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จจากสถาบันอุดมศึกษา คือ ความเป็นคนดี พลเมืองดีและเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ดี ลำพังการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ จะต้องเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาหรือนักศึกษาจัดขึ้นเอง จะมีส่วนสร้างเสริมและเติมแต่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่สังคมปรารถนา เป็นการพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆ กับงานวิชาการ

งานกิจกรรมนักศึกษา ( Student Activities) เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าในด้านภูมิหลัง ความสนใจ ความสามารถ ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน

ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย
1. กิจกรรมกีฬา เข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร

2. กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมทางด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี และการละเล่นพื้นเมือง
3. กิจกรรมการเมืองเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายในมหาวิทยาลัย และเข้าใจในองค์กรของนักศึกษา ตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาให้ถูกต้อง กิจกรรมอาทิ เช่น การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะ ชมรม ชุมนุม ให้ได้ตัวแทนและทีมงาน เข้าไปบริหารงานองค์การนักศึกษา เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ

4. กิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับนักศึกษามากขึ้น นำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่ดี องค์กรนักศึกษาที่รับผิดชอบจะเน้นไปที่ คณะ โปรแกรมวิชา และชมรม เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น การอบรมวินัยจราจร การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ หรือทางด้านค่ายภาษาต่างประเทศ การจัดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ค่ายศิลปะและดนตรี เป็นต้น

5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม สิ่งที่สำคัญคือ ฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถและเป็นผู้ตามที่ดี เป็นคนที่เน้นในเรื่องของอาสาพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันโรคเอดส์ เป็นต้น

6. กิจกรรมทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา นำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างศึกษาเล่าเรียน หรือสำเร็จการศึกษา เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และนำไปใช้ได้หลังจากได้เรียนรู้ หรือเข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นการเสริมความรู้ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เห็นชัดเจนมากขึ้น หรือไม่จำเป็นจะต้องตรงสาขาวิชา ที่เรียนก็ได้หากนักศึกษา มีความสนใจ และตั้งใจจริง เช่น การจัดสาธิตทำอาหาร การอบรมผลิตของชำร่วย การอบรมแต่งหน้าเค้ก การทำขนมต่างๆ การตัดตุง การทำเทียนหอม หรือเป็นการอบรมทางวิชาชีพ เช่น การเขียนบทความ การขับร้อง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ เครื่องดนตรีไทย

Author: admin | Date: 24/06/2014 | Comments Off

กองกิจการนักศึกษา ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ช่วยให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยัน และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ อีกทั้งเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการอาสาพัฒนาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหน้าที่ของกิจกรรมนักศึกษามีในหลายๆด้าน เช่น จัดให้มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทางวิชาชีพ เป็นต้น

งานบริการกิจกรรมนักศึกษานั้นต้องการให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองดี และประกอบอาชีพที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนไม่สามารถที่จะสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพได้ จะต้องมีการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น จะช่วยสร้างให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ดี เช่น การแต่งกาย การอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาไปพร้อมกับการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นก็ต้องมีความหลากหลาย เพราะ นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความต้องการแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ความสนใจ ความสามารถพิเศษ ดังนั้นกิจกรรมจึงต้องมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน เช่น การจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ และการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษายังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน ทั้ง Part time และงานประจำให้กับนักศึกษา ที่ต้องการทำงานพิเศษช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ให้ได้มีโอกาสทำงาน นอกเหนือจากโครงการจ้างให้นักศึกษาทำงานแต่เพียงในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ทั้งนี้กองกิจการนักศึกษายังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวการแสดงความสามารถต่างๆ มีการจัดประกวด มีการอัพเดตความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่ขั้นลงทะเบียนเรียน ศึกษาเล่าเรียน จนถึงสำเร็จการศึกษา และยังช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการทำกิจการนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

Author: admin | Date: 24/05/2014 | Comments Off


กองกิจการนักศึกษา เป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาระหน้าที่ของสำนักกิจการนักศึกษา คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อจะได้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษาทั้งนี้มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและ คุณธรรมตามปณิธานชองมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วุฒิภาวะ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบงานส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นำ การทำงานเป็นทีม การส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การบริหารจัดการ การให้บริการและการมีส่วนร่วมต่อสังคมในรูปของ องค์การนักศึกษา หรือสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ งานเฉพาะกิจอื่น ๆ
- จัดทำแผนพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา
- จัดทำ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากในระบบและนอกระบบ
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ อนามัย ความสามารถพิเศษ และความเป็นเลิศเฉพาะด้านการกีฬา และส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาวินัย และบุคลิกภาพนักศึกษา
- ส่งเสริมและดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ อนามัย การพัฒนาความสามารถพิเศษ และความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการกีฬา
- จัดทำแผนพัฒนา กำหนดมาตรการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ใช้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และจัดหางบประมาณสนับสนุน งานกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากในระบบและนอกระบบ
- จัดหา ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การ สโมสร ชมรม ห้องพิธีทางศาสนา สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ

4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนักศึกษาสัมพันธ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานักศึกษาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล และประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อร่วมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- พัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ ได้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ประสานงานในการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม หรือประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยประสานงานในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
5.ดำเนินเกี่ยวกับงานเฉพาะกิจและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Author: admin | Date: 22/04/2014 | Comments Off

20051212051441กิจการนักศึกษา คือ งาน หรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพได้เต็มตามศักยภาพใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกิจการนักศึกษาต่อนักศึกษาเป็น สิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สอด คล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จริยธรรม สามารถทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

พันธกิจของงานกิจการนักศึกษา
1. ด้านบริการจัดการ ใช้บริการแนะนำสนับสนุนและส่งเสริม ช่วยเหลืองานของสำนักกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ กระตุ้นให้นักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย จิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
3. ด้านวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีวินัย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ด้านทุนการศึกษาและแนะแนว ให้บริการปรึกษาหารือในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับนักศึกษา จัดหาแหล่งทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งหรือสถานที่ทำงานให้แก่นักศึกษารวมทั้งติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
5. ด้านศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น

นโยบายของการบริหารงานสำนักกิจการนักศึกษา
1. เพื่อบริหารจัดการสำนักกิจการนักศึกษา ให้พร้อมที่จะบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกระตุ้น แนะนำให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจงดงาม มีความเสียสละ อดทน พากเพียร กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
4. เพื่อบริการให้คำปรึกษาหารือ จัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษา จัดหาแหล่งหรือสถานที่ทำงาน เป็นศูนย์รวบรวมและบริการด้านสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และรู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างการบริการงานของสำนักกิจการนักศึกษา