Author: admin | Date: 22/04/2014 | Comments Off

20051212051441กิจการนักศึกษา คือ งาน หรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพได้เต็มตามศักยภาพใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกิจการนักศึกษาต่อนักศึกษาเป็น สิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สอด คล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จริยธรรม สามารถทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

พันธกิจของงานกิจการนักศึกษา
1. ด้านบริการจัดการ ใช้บริการแนะนำสนับสนุนและส่งเสริม ช่วยเหลืองานของสำนักกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ กระตุ้นให้นักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย จิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
3. ด้านวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีวินัย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ด้านทุนการศึกษาและแนะแนว ให้บริการปรึกษาหารือในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับนักศึกษา จัดหาแหล่งทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งหรือสถานที่ทำงานให้แก่นักศึกษารวมทั้งติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
5. ด้านศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น

นโยบายของการบริหารงานสำนักกิจการนักศึกษา
1. เพื่อบริหารจัดการสำนักกิจการนักศึกษา ให้พร้อมที่จะบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกระตุ้น แนะนำให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจงดงาม มีความเสียสละ อดทน พากเพียร กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
4. เพื่อบริการให้คำปรึกษาหารือ จัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษา จัดหาแหล่งหรือสถานที่ทำงาน เป็นศูนย์รวบรวมและบริการด้านสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และรู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างการบริการงานของสำนักกิจการนักศึกษา

Author: admin | Date: 27/03/2014 | Comments Off

การศึกษาเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในปัจจุบันมีการเน้นการ ศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือที่เรียกว่า พัฒนศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาศาสตร์ การศึกษานั้นนับว่าเป็น ปัจจัยที่ 5 แห่งการดำรงชีวิต บุคคลต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนา คุณภาพของชีวิต และการงานนอก เหนือจากปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นความต้องการด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง นุ่งห่ม และยารักษาโรค

ปัจจัยที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ คือ การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมและกระบวนการสังคมที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

กิจการนักศึกษา (Student Affairs) คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพได้เต็มตามศักยภาพใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกิจการนักศึกษาต่อนักศึกษาเป็น สิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สอด คล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอุดมศึกษาได้ศึกษาแล้วพบวัตถุประสงค์ ของกิจการนักศึกษาต่อนักศึกษา 4 ประการดังนี้

1. นักศึกษารู้จักรักษา ดำรงไว้ ถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาทุกคน ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันดุดมศึกษา จะได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัยต่างๆ มีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและอาจารย์ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเป็นหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ผู้สอน แต่หน้าที่สำคัญประ การหนึ่งของกิจการนักศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาคือ จัดบริการต่างๆ ช่วยแก้ ปัญหาและส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ รู้จักดำรงไว้ ถ่ายทอดและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งความเป็นชาติสืบต่อไป

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ เพื่อการเป็นบุคคลที่สมบูรณ์

บุคลิกภาพของคน มีองค์ประกอบทั้งจากภายในบุคคลและจากภายนอก คือสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดบุคลิกภาพต่าง ๆ ตามองค์ประกอบนั้น ๆ การที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้น กิจการนักศึกษานั้นก็จะต้องกำหนดกิจกรรมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น การอบรมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ บุคลิกภาพ , ออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ชนบท เป็นต้น เพื่อทำให้นักศึกษาได้รู้จักการ ทำงานร่วมกัน มีทัศนคติ และความคิดที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์และโลกทัศน์ในแง่ดี มีหลักคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาจนกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ จบเป็นบัณฑิตที่ดีต่อไป

3. ทำให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สถาบันอุดมศึกษามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างลักษณะนิสัย ความประพฤติ และการปฏิบัติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น กิจกรรมนักศึกษามีหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาเหล่านี้ ให้มีทัศนคติ เจตคติ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา และสถานะภาพทางสังคมของนักศึกษา เช่น ไม่ทำให้สิ่งของสาธารณะเสียหาย ทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะในที่ๆ ควรทิ้ง เป็นต้น

4. เป็นการฝึกทักษะการเป็น “ผู้นำ”

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ การฝึกเป็นผู้นำพลเมือง งานกิจการนักศึกษาจะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเสาะแสวงหาผู้นำที่เป็นนักศึกษาให้ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นากยกสโมสรนักศึกษา , ประธานชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา , ฝึกให้เป็นหัวหน้าโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

กิจการนักศึกษามีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีความสามารถพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิตและสังคม ทักษะผู้นำ และมีสุขภาพดี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสำนึกผูกพันกับสถาบันและสังคม โดยดำเนินการประสานร่วมกับคณาจารย์และฝ่ายการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์